SSSM Trust Board of Governance

Adv. Sidram R. Patil

 Chairman, SSSMS

Shri. Sharad S. Nagaonkar

Vice-President, SSSMS

Shri. Vaijinath J. Devnikar

Vice-President, SSSMS

Dr. Shashikant A. Halkude

Secretary, SSSMS

Ar. Asim A. Sindagi

Joint-Secretary, SSSMS

Shri. Shankar M. Patil

Treasurer, SSSMS