SSSM Trust

Late. Shri. Bandappa B. Phundipalle

Founder, SSSMS

Shri. Rajabhau S. Dhepe

Ex Secretary, SSSMS

Shri. Basavraj S. Birajdar

Ex Treasurer, SSSMS

Adv. Sidram R. Patil

 Chairman, SSSMS

Dr. Shashikant A. Halkude

Secretary, SSSMS

Shri. Shankar M. Patil

Treasurer, SSSMS